Familieterapi

Et familieterapeutisk forløb

- kan være for familier med misbrugsproblemer, fastlåste stridigheder, dysfunktionalitet og udfordringer forbundet med etablering af nye familiekonstellationer – det er aldrig for sent at forstå, at acceptere, at slutte fred og forsones.

Igennem terapeutiske HjerteDialog samtaler vil vi sammen undersøge jeres families relationelle mønstre, dynamikker og individuelle baggrunde – og arbejde helende, undrende og handleorienteret med dette.
Familien er gensidigt afhængige af alle individer i den. Hvert familiemedlem er en vigtig del af familiens energisystem – og især børnene bliver påvirket af forældrenes. Vi starter ofte med et indledende møde, hvor alle parter er tilstede.

Herefter kan forløbet bestå af:

⇒ individuelle samtale med forældrene
⇒ individuelle samtaler med familiens børn/unge
⇒ individuelle samtaler med telefonisk sparring/online møder
⇒ parterapi for forældrene og - flere fælles familiesamtaler.

Jeg har erfaring med at gennemføre familieterapi på døgnbehandlingscenter og i min praksis og har herigennem været vidne til fastlåste situationer, som igennem en forløsende proces blev til smukke hjertemøder.

Hvis I vælger mig til at facilitere et familieterapeutisk forløb vil jeg bistå jer med at:
♥ opleve hinandens oplevelser, følelser og tanker fra nye perspektiver
♥ betragte en eventuel tidligere fastlåst konflikt fra nye vinkler
♥ søge en ny forståelse for og af hinandens reaktionsmønstre
♥ kommunikere med hinanden på nye konfliktnedtrappende måder
♥ nedbryde gamle nedladende kommunikationsformer og fastlåste vanemønstre
♥ slutte gensidigt fred for at komme videre
♥ igennem accept og forsoning
♥ opbygge relationen på ny og få skabt nye positive fælles relationelle oplevelser sammen

Økonomiske støttemuligheder

Vær opmærksom på, at hvis I har en sag i et familiecenter i en kommune, kan I forespørge jeres familiesagsbehandler om, hvorvidt kommunen eventuelt kan bidrage økonomisk eller betale for jeres familieterapeutiske forløb.

Strøtanker bag HjerteDialog familieterapi

Vi såres igennem vores relationer - og vi heles igennem relationer.
Forudsætningen for kærlighed er tillid og forudsætningen for tillid er ærlighed.
Tillid kan kun genopbygges igennem dialog, nærvær og oprigtig undren - f.eks. “… gad vide, hvordan det kan være at det skete?”.

Vi tager fat på, udfordringer som:

⇒ uhensigtsmæssige familiemønstre, hvor der er brug for hjælp udefra, for at se med "nye øjne” på det hele
⇒ langvarig "gåen rundt om den varme grød” uden at de tilhørende problemer er blevet håndteret
⇒ oplevelse af manglende fælles retning, uklare fælles mål og manglende fælles ansvar
⇒ nedgørende og negative kommunikations- & familiemønstre
⇒ følelser af manglende fællles kurs, og f.eks. samarbejde omkring bonusbørn
⇒ oplevelser af at mangle relationelle færdigheder og redskaber til at håndtere konflikter

Har I åbenhed, villighed og ærlighed?

– så kan det lykkedes at få ændret negative familiemønstre.

Vi heles ikke igennem en tilbagetrækning fra hinanden og “nedlukning” fra det som er svært. Når en familie oplever problemer og kommunikations problemer, så skyldes det stort set altid, at en eller flere føler sig såret og skuffet. Den ”letteste løsning” er ofte at trække sig og undgå socialt samvær med den eller de, konflikten og de sårede følelser udspringer fra.

At udelukke eller afskære sig fra et nært familiemedlem er en smertende og stor beslutning. I nogle tilfælde:
- kan det skete føles utilgiveligt
- kan det være nødvendigt, p.g.a. ikke korrigérbar misbrugsadfærd, som kontinuerligt sårer og skuffer
- kan alt være italesat uden det har medført forandring

Valget om at udelukke og at blokere for kontakt til et nært familiemedlem, kan måske opleves som en umiddelbar befrielse og føles som det helt rigtige valg. I mange tilfælde er der dog mulighed for genopbygning af relationen, hvis begge parter er parate til at arbejde med sig selv og de indbyrdes relationelle mønstre, der ofte gentager sig og skaber skuffelser, konflikter og misforståelser.

Kendte familie problematikker:

- tendens til at tale om de svære episoder med andre end den person/de personer, det drejer sig om
- bebrejdelser og irritation i forhold til egne forventninger, som dog ikke er blevet udtrykt
- angribende "ulvesprog" som f.eks.: "Du er ...!", ”Hvorfor gjorde du ikke …?”, ”Hvorfor gør du aldrig” …,“Hvorfor gør du altid …?”
- vredesudbrud og verbale aggressioner er ofte et udtrykt for magtesløshed og utryghed, men bliver bebrejdet og opfattet negativt
- tendens til kun at genfortælle et uddrag af det skete, dele af historien, og en tendens til at genfortælle det negative i det, der er hændt
- udelades af vigtige detaljer og uærlighed

Opgaven som familieterapeut:

Hver familie har sit eget at kæmpe med. Ofte tager jeg udgangspunkt i spørgsmålet; Hvad er jeres smerter og længsler og hvad er jeres største ønske?
Tit viser det sig, at de tidligere oplevede meget spændingsfyldte uoverenstemmelser og forskelle ikke var så store. Der tegner sig ofte et billede, at fællesnævnerne var større end forskellene og at der var en fælles smertefuld sandhed.

Opgaven som familieterapeut er at bidrage og italesætte nuancer, og perspektiverer begges synsvinkel, forholde sig upartisk og påpege kommunikationsmønstre samt, mulige årsager til at misforståelserne opstår. Den bedste familieterapeutiske proces er, når alle parter er indstillet på at kigge på sig selv, erkende egne fejl og acceptere andres med en anerkendende og ligeværdig tilgang.

Flere uafhængige undersøgelser påpeger at en stor procentdel af familier, på baggrund af en konflikt har mistet kontakten til et eller flere af de nærmeste familiemedlemmer. Det kan være en sørgelig, men for nogen uundgåelig beslutning, der kan have været undervejs i årevis. F.eks. kan det for en periode været nødvendigt at frasige sig al kontakt til eget barn, eller som barn afskære sig al kontakt med en eller begge sine forældre. Udgangspunktet er som regel en konflikt eller misbrug, der har en iboende skuffelse indlejret, hvor det betændte er forblevet ubearbejdet parterne i mellem.